UWAGA - ze względu na sytuację epidemiczną forma i termin egzaminu mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie szkoły

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
-załącznik 1a (link na dole strony),
-dwa zdjęcia legitymacyjne,
-zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (wzór zaświadczenia i podstawa prawna - w linku na dole strony)
-w przypadku przyjęcia do szkoły - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej –niezwłocznie po otrzymaniu
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie od 4 do 31 maja 2021 r. do godziny 15.00
Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznie.

EGZAMINY WSTĘPNE
Egzaminy wstępne odbędą się 07 czerwca 2021 r. od godziny 9.00
O godzinie 8.30 rozpocznie się losowanie miejsc.
Egzaminy wstępne do w liceum sztuk plastycznych to egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.
Podczas rekrutacji na rok 2021/2022 nie przeprowadza się egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (ze względu na panującą epidemię).

RYSUNEK (godzina 9:00 - 10:30)
Na egzaminie wstępnym kandydaci wykonują ołówkiem rysunek na podstawie obserwacji martwej natury, na kartonie/ bloku technicznym formatu A3.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac rysunkowych:
należy zwracać uwagę na poprawną kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, właściwy modelunek światłocieniowy oraz zróżnicowanie kreski. W pracy rysunkowej należy również stosować poprawną perspektywę w budowie elementów martwej natury oraz w ukazaniu planów i przestrzeni.

MALARSTWO (godzina 10:45 - 12:15)
Drugą część egzaminu stanowi praca malarska wykonana na podstawie obserwacji martwej natury, namalowana farbami temperowymi lub akrylowymi na kartonie/ bloku technicznym formatu A3.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac malarskich:
należy namalować martwą naturę zwracając uwagę na kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, wpływ światła na kolor i czytelność planów budujących przestrzeń.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA (godzina 12:30 - 14:00)
Na egzaminie wstępnym wymagana jest praca rzeźbiarska z obserwacji, wykonana w glinie lub plastelinie.
Założeniem tej części egzaminu wstępnego jest poznanie umiejętności kandydata w budowaniu przestrzeni.
Temat pracy opiera się na obserwacji natury i podawany jest przed egzaminem.
Format płaskorzeźby 10 x 15 cm.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac z kompozycji przestrzennej:
adekwatna realizacja danego tematu oparta na obserwacji formy, znajomość zasad budowania bryły w konkretnym materiale rzeźbiarskim, podstawowa wiedza dotycząca techniki stosowania danego materiału, jego zalet i wad mających wpływ na realizację.

POTRZEBNE MATERIAŁY
Na egzamin każdy z kandydatów przynosi materiały na egzaminy z rysunku i malarstwa. Materiały na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewnia szkoła.
- blok techniczny A3
- miękkie ołówki (np. B2, B4, B6)
- farby akrylowe lub temperowe lub plakatowe
- pędzle o różnych szerokościach
- słoik na wodę
- paletę

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki zostaną przedstawione na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA, pod postacią indywidualnych numerów przyznanych uczniom w dniu egzaminu.
Lista osób zakwalifikowanych (którzy uzyskali min. 15 punktów i więcej) oraz niezakwalifikowanych (którzy uzyskali mniej, niż 15 punktów) zostanie ogłoszona 14.06.2021 r. ok. godz. 15.30

O przyjęciu do szkoły decyduje dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (niezwłocznie po otrzymaniu) i miejsce na liście wg ilości punktów. Lista uczniów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do szkoły zostanie ogłoszona na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA do 05.08.2021 r.

BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na trwającą epidemię:
- kandydaci, którzy mają objawy chorobowe, mieli kontakt z osobą chorą, przebywają na kwarantannie - nie przychodzą na egzamin!
Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny z sekretariatem w celu ustalenia dogodnego rozwiązania.
- kandydaci proszeni są o noszenie prawidłowo założonych maseczek ochronnych, które można zdjąć jedynie przy wylosowanym stanowisku pracy.
- kandydaci dezynfekują dłonie i zachowują bezpieczny dystans społeczny (ok.2 m)
- jeżeli pogoda na to pozwoli - prosimy o czekanie przed szkołą, przed głównym wejściem.
- do szkoły mogą wejść jedynie kandydaci bez osób towarzyszących.
- w przypadku konieczności udania się do sekretariatu - prosimy o korzystanie z wejścia bocznego do szkoły

Zachęcamy Was do kontaktu ze szkołą drogą mailową. Przysyłajcie zdjęcia swoich prac, zadawajcie pytania - na wszystkie postaramy się odpowiedzieć!

Regulamin przyjmowania uczniów do PLSP

Załącznik nr 1a

Podanie o przyjęcie do internatu

Zaświadczenie od lekarza